Przejdź do treści

e-Usługi

1
Podatek rolny
IR-1-2020-fb / DR-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
2
Podatek leśny
IL-1-2020-fb / DL-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
3
Podatek od nieruchomości
IN-1-2020-fb / DN-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
4
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o zmianę adresu do doręczeń
WN-154
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a
ZGLO
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Pismo ogólne
WN-76
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DO-3(1)
9
Zgłoszenie nowej konsultacji społecznej
XKS-1
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
WN-11-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć
WN-21-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
WN-23-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
WN-22-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
WN-01-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów lub wzięcia w trwałe zagospodarowanie
WN-118-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WN-126-fb
Numer konta 681240263011110000363
Tytuł wpłaty Opłata WSPP - zaświadczenie
Kwota (PLN) 17.00
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie podziału nieruchomości i wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału
WN-157-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
WN-88-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leżajsk
WN-103-fb
Numer konta 681240263011110000363
Tytuł wpłaty Opłata WSPP – wypis i wyrys
Kwota (PLN) 70.00
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
WN-468-fb
Wymagane dokumenty Do formularza należy dołączyć wypełniony i podpisany skan dokumentu: Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej, dochodowości statystycznej z gospodarstwa rolnego, ilości hektarów fizycznych i przeliczeniowych, o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
WN-129-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
22
Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
WN-300-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
23
Wniosek o udzielenie ulgi podatkowej w postaci odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowej
WN-231-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: